Grąžinimas/Garantijos

Grąžinimas/Garantijos

Bendrosios nuostatos

1.1. šios taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo “Ledlumina.lt”), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis”.

1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, ledlumina.lt prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu “Ledlumina.lt” tinklalapyje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti Ledlumina.lt tinklalapyje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjui įsigyjant prekes tinklalapyje Ledlumina.lt, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo” nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Ledlumina.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai nurodyta Taisyklių 1.1 punkte.

Asmens duomenų apsauga

2.1. Ledlumina.lt neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui.

Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Ledlumina.lt tinklalapyje nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:

3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę ar paslaugą iš siūlomų tinkalpyje;

3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir sąlygas;

3.1.3. paspaudus “atsiskaitymas”, reikia įvesti el.pašto adresą, kuriuo bus siunčiama visa informacija, susijusi su užsakymu, pirkėjo ir pristatymo informaciją, pasirinkti Jums tinkamą pristatymo būdą, bei susipažinus su šiomis Taisyklėmis, pirkėjas nukreipiamas į atsiskaitymo puslapį, kuriame reikia pasirinkti banką iš kurio sąskaitos bus daromas pavedimas (naudojantis el.bankininkystės sistema). Prekes galima pirkti be registracijos arba užsiregistravus. Tokiu atveju perkant sekantį kartą nebereiks pakartotinai vesti visų duomenų;

3.1.4. patvirtinti mokėjimą, kuris bus sugeneruotas pirkėjo naudojamos el.bankininkystės sistemos.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes iš anksto apmokėdamas už juos banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema arba prekes pristačius kurjeriu grynaisiais pinigais. Apie gautą apmokėjimą už prekes Pirkėjas informuojamas el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas prekių įsigijimui reikalingą informaciją tinklalapyje Ledlumina.lt

3.3. Užsiregistravęs Ledlumina.lt puslapyje, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Ledlumina.lt skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Ledlumina.lt neatsako už savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas registracijos formoje arba savo užsakyme pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.

3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigytų prekių, informuodamas apie tai Ledlumina.lt per 14 dienų nuo daikto pristatymo dienos (plačiau apie tai skaityti žemiau esančiose „Grąžinimo” taisyklėse);

3.6. Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas išlaidas, t.y. transportavimo išlaidas į abi puses, kai Pirkėjas atšaukia užsakymą, o siunta jau yra pas kurjerį.

3.7.Pirkejas prekiu kieki ir vizualia kokybe (ar preke nera pazeista fiziskai,nera sugadinta transportavimo metu) turi patikrinti dalyvaujant kurjeriui ir turi teise nepriimti prekes.Pranesus apie tai Pardavejui-susigrazinti visas islaidas.

Ledlumina.lt teisės ir pareigos

4.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Ledlumina.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Ledlumina.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis ledlumina.lt tinklalapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Ledlumina.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Ledlumina.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Ledlumina.lt tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti prekes.

Atsakomybė

5.1. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl neįvykusio pirkimo, jei taip yra ne dėl Pardavėjo veikimo ar neveikimo.

5.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.

Baigiamosios nuostatos

6.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo, savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

1.1. Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės prekes.
1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

2. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.

2.1  Šviestuvams ir kitiems elektriniams įrenginiams garantija taikoma tik tuo atveju, kai juos sumontuoja atitinkamą kvalifikaciją turintis elektros prietaisų specialistas.

3. Prekės keičiamos ar grąžinamos pirkėjui grąžinus įsigytą prekę pardavėjo nurodytu adresu. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prekių grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas.
4. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, gali raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.
5. Pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.
6. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.
8. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
9. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
10. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 3 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
11. Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

12. Garantija bet kokiai įsigytai prekei netaikoma:
12.1 jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks pažeidimas nebuvo raštu fiksuotas jos pardavimo metu;
12.2 jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar elektros tinklų sutrikimų, pastato elektros instaliacijos gedimų ir pan.;
12.3 jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
12.4 jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti netikėti įvykiai, dėl kurių kilimo prekės pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi atsakingais nei visiškai, nei iš dalies;
12.5 gedimams, atsiradusiems kartu su preke naudojant papildomas ar montavimo medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos LEDlumina specialistų.
12.6 jei prekė po jos įsigijimo buvo ardyta ar kitaip paveikta.

12.7 Jei nebuvo laikomasi apšvieitmo įrangos ar kitų elektros prietaisų saugaus montavimo:

12.7.1 Negalima montuoti/tvirtinti įjungtų į elektros tinklą įrenginių

12.7.2 LED juostų suvyniotų ritėse užmaitinti negalima

12.7.3 Jei įrenginys buvo sugadinas jį montuojant nekvalifikuotam elektrikui

12.7.4 Įrenginys buvo ardytas ar remontuotas pirkėjo.

12.7.5 Negražinamos matuojamos prekės (LED juostos jeigu buvo kerpamos,)

13. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 10 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:

parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 33.03 – 33.07), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 37.00), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 49.00), audinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 57.00), megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 61.07 – 61.09), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 61.11), pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 61.15), siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 62.07 – 62.08), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 62.09), liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 62.12), perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 71.00, išskyrus 71.17), mašinas ir mechaninius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 84.00), elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 85.00), antžeminio transporto priemones (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 87.00), laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 89.00), optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 90.00), laikrodžius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 91.00), muzikos instrumentus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 92.00), ginklus ir šaudmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 93.00), baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00), žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 95.00, išskyrus 95.06 – 95.07).

LEDlumina